Vedtekter

Oppdatert Desember 2017.

1. Formål

Fattighuset har som formål å avskaffe fattigdommen, og vil ved menneskenes egeninnsats og gjensidig hjelp bedre levekårene og livskvaliteten for dem som samfunnet utstøter, uavhengig av om de forsørger seg selv eller ikke.

2. Grunnlag

Fattighuset er en borger- og selvhjelpsorganisasjon med et positivt syn på mennesket som skapende og arbeidende, uavhengig av om de forsørger seg selv eller ikke. Fattighuset ser på alle mennesker som ressurspersoner, og vi ønsker å stimulere og utløse mulighetene i hver enkelt.

3. Medlemskap

3.1. Medlemskap er åpent for enkeltpersoner etter søknad.

3.2. Vilkårene for medlemskap er at medlemmet godtar fattighusets formål, plattform, husordensregler,vedtekter og vedtak som fattes i samsvar med disse.

3.3. Alle som søker medlemskap er medlemmer etter innstilling av styret og senere godkjenning av allmøtet.

3.4. Stemmerett og valgbarhet krever minst 3 måneders medlemskap.

3.5. Eventuelt kontingent fastsettes av marsallmøtet.

4. Suspensjon og eksklusjon av medlemskap

4.1. Medlem som handler i strid med plattformen, vedtektene eller lovlig fattede vedtak i fattighusets organer kan suspenderes for en kortere eller lengre periode etter vedtak i styret. Vakthavende skal ha mandat til å bortvise folk som viser uhøvisk oppførsel i Fattighusets lokaler.

4.2. Styremedlemmer kan ikke suspenderes av styret. Det kreves ordinert eller ekstraordinert allmøte.

4.3. Den suspenderte må ha muligheter til å forklare seg for styret, om mulig ved personlig oppmøte, før eventuelt endelig vedtak om suspensjon fattes på allmøte / ekstraordinært allmøte. Ankesaker må behandles i styret før den behandles av allmøte etter de tidsfrister fastsatt i vedtektene §5.5.

4.4. En suspensjon kan ankes inn for et ordinert eller ekstraordinært allmøte hvis prosedyrene i §4.3 er fulgt. Hvis ikke er anken ugyldig, og avvises av allmøte. På dette allmøte har den suspenderte alle rettigheter. Suspendert som anker og som ikke tidligere har trukket anken i samme sak og anket på nytt, har også fulle rettigheter på alle allmøter før han får sin sak behandlet.

4.5. Styret kan foreslå for allmøtet at et suspendert medlem skal ekskluderes. Medlem (er) kan også reise suspensjon/eksklusjonsforslag til allmøtet innen forslagsfristen.

4.6. Allmøtet kan vedta om en suspensjon skal oppheves, opprettholdes for en kortere eller lengre periode, eller om medlemmet skal ekskluderes. Opprettholdelse av suspensjonsvedtak krever alminnelig flertall. Eksklusjon krever 2/3 flertall. Ankefristen følger tidsfrister for innkomne forslag jfr. vedtektene  punkt 5.5.

4.7. Som suspendert kan medlemmet betale eventuell kontingent og få fattigposten, uten å beholde sine øvrige medlemsrettigheter i fattighuset den tiden suspensjonen varer.

4.8. Ekskludert medlem kan ikke søke nytt medlemskap i Fattighuset.

5. Allmøte

5.1. Allmøtet er Fattighusets høyeste organ.

5.2. Det avholdes allmøte i januar, mars, august og november.

5.2.1 Allmøte i januar velger valgkomite med leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Leder blir den med flest stemmer. Valgkomiteen innstiller kandidater til årsmøte. Valgkomiteen kan ikke innstille sine egne medlemmer.

Innkalling

5.3. Allmøte innkalles med 14 dagers varsel

5.4. Styret innkaller og setter opp saksliste til allmøtet. Alle saksdokumenter som behandles på respektive allmøte skal være medlemmene i hende senest en uke før allmøte avholdes. Referat fra siste allmøte sendes ut med sakspapirene. Saksdokumenter sendes pr. post, og skal i tillegg være tilgjengelig på FHs kontor.

5.5. Forslag til allmøte meldes til styret 21 dager før allmøtet, og sendes ut med innkallingen. Forslag til Allmøtet skal når det meldes til styret ha overskriften “Forslag til allmøtet”. Hvis forslaget er vedtektsendring skal dette spesifiseres i innledningen. Forslag om vedtektsendring skal forholde seg til den eksisterende vedtekttekst og nummerering. Forslag må være så godt formulert at det skal kunne gå an å lese seg til hva som foreslås. Forslag og begrunnelse til saker skal være klart adskilt. Kun medlemmer har forslagsrett. Styret behøver ikke ta med forslag som ikke tilfredsstiller disse krav. Styret kan velge å ikke ta med hele eller deler av begrunnelsen hvis den er unødvendig lang, inneholder udokumenterte injurierende påstander eller er upassende av andre grunner.

5.6. Alle medlemmer har møte, tale og forslagsrett, men må ha minst 90 dagers medlemskap for å ha stemmerett og valgbarhet.

5.7. Møteleder kan med møtets støtte etter å ha gitt 2 advarsler, bortvise personer fra møte som forstyrrer møtet gjennom bråk, uro, avbrytelse og personsjikane.

Årmøtet/allmøtene behandler følgende saker:

5.8. Marsallmøtet fungerer som et årsmøte. Allmøte skal behandle følgende punkter / saker:

5.8.1. Konstituering, valg av møteleder, ordstyrer, referent, tellekorps (2stk) og 2 til å undertegne protokollen.

5.8.2. Godkjenning av innkalling og saksliste

5.8.3. Årsberetning og kontrollkomiteens årsrapport.

5.8.4. Revidert regnskap og budsjett forslag.

5.8.5. Innkomne forslag

Valg:

5.8.6. Valg av styret. Valgkomiteens innstilling må være styret i hende senest 21 dager før årsmøtets start. Benkeforslag på personer er dog tillatt. På de tre øvrige allmøte kan det velges nødvendige suppleringer til styret. Disse sitter også frem til årsmøte i mars.

5.8.7. Valg av offentlig godkjent revisor

5.8.8. Valg av kontrollkomité på 3 personer.

5.8.9. Årsmøte i mars kan velge en vedtektskomite på minimum tre medlemmer. Vedtekstkomiteen velger selv leder.

5.8.10. Orientering i hva som har skjedd siden siste allmøte.

5.8.11. Orientering om økonomi.

5.8.12. Eventuelt

5.9. Komiteer

5.9.1. Kontrollkomiteen er et selvstendig og uavhengig organ på tre personer som skal påse at styret følger FHs formål, plattform, husordensregler, vedtekter og allmøtenes vedtak, samt kontrollere økonomien. Representanter i kontrollkomiteen kan ikke være medlem i andre valgte organer i FH. Ansatte kan ikke være medlem i kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen kan uten hinder av taushetsplikt kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument, og foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollkomiteen skal støtte og følge opp styrets arbeide slik at det skjer i henhold til vedtekter, arbeidsplaner, budsjetter og norsk lov for øvrig. Avvik forelegges styret for behandling.

Videre følge opp korrespondansen i FH som har en betydning for aktiviteten. Korrespondansen skal være tilgjengelig og forelegges kontrollkomiteen. All aktivitet i FH rapporteres til kontrollkomiteen. Holdes orientert om prosjekter FH er engasjert i. Rapporter fra arbeidet i utvalgene skal forelegges til orientering. Videre følge opp økonomistyringen og forvaltningen. Påse at FH har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollkomiteen rapporterer skriftlig til årsmøte.

5.10. Avstemninger

5.10.1. Alle forslag til avstemning, også endringsforslag må innleveres skriftlig.

5.10.2. Forslag fra fraværende forslagsstiller trekkes.

5.10.3. Valg til styret og til komiteer rangeres etter antall stemmer.

5.10.4. Fraværende medlemmer kan ikke velges til verv.

5.10.5. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i vedtektene.

5.10.6. Valg av personer med stemmelikhet skjer etter ny kampvotering med alminnelig flertall.

5.10.7. Avstemming skjer normalt ved håndsopprekning. Om minst et medlem krever skriftlig, hemmelig avstemning, skal dette avholdes.

5.10.8. Ved Stemmelikhet foretaes ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet utsettes saken til neste allmøte.

5.10.9. Avholdne blanke stemmer påvirker ikke resultatet av avstemningen. De regnes ikke med.

Ekstraordinært allmøte

6.1. Ekstraordinert allmøte skal innkalles skriftlig av styret etter skriftlig krav fra enten – 1/3 av styrets medlemmer, kontrollkomiteen eller – 20 % av Fattighusets stemmeberettigede medlemmer.

6.2. Ekstraordinært allmøte skal være avholdt innen 4 uker etter at lovlig krav er fremsatt.

6.3. Innkalling til ekstraordinært allmøte skal være sendt ut til medlemmene senest 2 uker før møtet.

6.4. Ekstra ordinært allmøte kan i tillegg til pkt. 5.8.1 og 5.8.2 kun behandle de sakene som er foranledningen til innkallingen.

6.5. Alle saker på ekstraordinært allmøte avgjøres i samsvar med pkt. 5.10

7. Medlemsmøter

7.1. Styret innkaller til medlemsmøter ved behov.

7.2. Medlemsmøte kan vedta sosialpolitiske uttalelser.

7.3. Hvis noen går ut av styre kan medlemsmøte avholde suppleringsvalg. Se pkt 5.8.6

7.4. Innkalling skjer med minst en ukes varsel om ikke annet er bestemt i vedtektene.

7.5. Avstemninger følger pkt. 5.10

7.6. Møteleder kan etter å ha gitt 2 advarsler, bortvise personer fra møte som forstyrrer møtet gjennom bråk, uro, avbrytelser og persjonsjikane.

8. Vedtektsendringer

8.1. Endringer i Fattighusets vedtekter fattes med minst 2/3 av de avgitte stemmene på et ordinert eller ekstraordinært allmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

9. Styret

9.1.1. Styret er Fattighusets ledende organ og sitter i 1 år.

9.1.2. Styret skal arbeide for Fattighusets medlemmer i samsvar med plattform, formål, vedtekter og allmøtets vedtak.

9.1.3. Styret kan delegere oppgaver til arbeids og prosjektgrupper.

9.1.4. Styremedlem kan sitte sammenhengene i inntil 3 år. Etter 3 år kan man ikke ta verv som styremedlem ett påfølgende år.

9.2. Styret skal ha 7 faste medlemmer og konstituerer seg selv på første styremøte.

9.3. Styret skal minimum bestå av følgende funksjoner.

9.3.1. Kontaktperson (er) med ansvar ovenfor media, offentlige etater, og myndigheter.

9.3.2. Sekretær med ansvar for referater, protokoller, og arkiver.

9.3.3. Økonomiansvarlig, med ansvar for å føre det daglige regnskapet, kontantkasse og kontakt med regnskapsfører/ revisor.

9.4. Styrets medlemmer har møteplikt på styremøtene, dersom ikke annet er avtalt og godkjent av styret. Tilfeldig forfall skal meldes og protokollføres. Styremedlemmer som har ugyldig fravær på 3 påfølgende styremøter mister sin plass i styret, og allmøte/ medlemsmøte supplerer.

9.5. Styret har møte hver andre uke (Unntatt for juli måned).

9.6. Kontrollkomiteen kan innkalle styret til fellesmøter.

9.7. Styret er beslutnings dyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.

9.8. Styret kan ansette folk med lønn/tiltaksmidler/ prosjektmidler for viktige oppgaver.

9.9. Når folk trekker seg fra styrearbeide midlertidig eller permanent skal medlemsmøte eller allmøtet supplere. Suppleringsvalg foretatt ved medlemsmøte skal godkjennes av førstkommende allmøte.

9.10. Styret kan ikke innvilge økonomisk støtte eller lignende til egne styremedlemmer uten godkjennelse fra kontrollkomiteen eller allmøte.

10. Arbeids- og prosjektgrupper

10.1. Det opprettes arbeids- og prosjektgrupper etter interesse eller behov i samarbeid med styret.

10.2. Disse gruppene drives etter de retningslinjer styret til enhver tid gir, og i samsvar med Fattighusets plattform, formål og vedtekter.

11. Fattigposten

11.1. Styret skal arbeide for og utgi Fattigposten og velger redaktør.

12. Offentlige uttalelser

12.1. Kun styret uttaler seg på vegne av Fattighuset. Medlemmer kan delta i debatten på vegne av Fattighuset etter styrets godkjenning.

12.2. Enkeltmedlemmer må ikke presentere personlige oppfatninger som om de er Fattighusets offisielle syn.

13. Signaturrett/prokura/kontofullmakt

13.1. Styrets representanter tegner Fattighuset i fellesskap

13.2. Styre kan gi prokura og kan gi kontofullmakt.

13.3. Tre av styrets medlemmer har kontofullmakt , forutsatt 2 i fellesskap.

14. Nedleggelse/innstilling/oppløsning

14.1. Eventuell nedleggelse/innstilling/oppløsning av Fattighuset vedtaes på ordinært/ekstraordinært allmøte med 75 % av de avgitte stemmer. Dette avgjøres etter at medlemmene har fått anledning til å uttale seg, og det er avholdt uravstemning hvor minst 50 % av de avgitte stemmer er for dette.

14.2. Allmøte nedsetter en avviklingskomité bestående av 3 personer som sørger for at:

14.2.1. Arkivene sendes riksarkivet

14.2.2. Forhandlinger med eventuelle kreditorer blir gjennomført.

14.3.3. Gjenstående aktiva overføres primært til et lokalt ikke-kommersielt formål som er i tråd med Fattighusets formål.

15. Frivillige på Fattighuset

15.1 Alle frivillige må skrive frivillighetskontrakt